we drive your business

Regulamin uczestnictwa

Regulamin zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu Business Drive

Regulamin zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu Business Drive dla firm:

I. Definicje:
1
. W niniejszym regulaminie występują pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

  • Organizatorem jest firma Business Drive z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 65, NIP: 575-172-36-70, Regon: 240617068.
  • Zamawiającym udział w wydarzeniu jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego.
  • Uczestnikiem wydarzenia jest Zamawiający lub wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w wydarzeniu
  • Wydarzenie – przygotowany i organizowany przez Business Drive produkt szkoleniowy, którego aktualna oferta zamieszczona jest na stronie www.businessdrive.pl

II.Warunki uczestnictwa w wydarzeniu:
1.
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza zgłoszenia mieszczącego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.businessdrive.pl najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęciem wydarzenia. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją wydarzenia.
2. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniu po upływie wskazanego terminu w punkcie 2 niniejszego rozdziału pod warunkiem uzyskania akceptacji Organizatora. Akceptację taką można uzyskać drogą korespondencji elektronicznej z Organizatorem.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w wydarzeniu oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, przy czym konieczne jest potwierdzenie przez Organizatora otrzymania zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Organizatora za wydarzenie w ustalonym terminie.
4. O przyjęciu Uczestnika na listę Uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Uczestnikowi przyjęcia jego zgłoszenia i chęci uczestnictwa w wydarzeniu w danym terminie, jeżeli lista Uczestników wydarzenia będzie już zamknięta, o czym Organizator poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną.
6. Uczestnik wydarzenia organizowanego przez Business Drive oświadcza, że nie będzie tego wydarzenia nagrywał, reprodukował, utrwalał bądź rozpowszechniał w jakiejkolwiek Wszystkie materiały oraz narzędzia przekazane uczestnikowi podczas wydarzenia stanowią własność intelektualną jego twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom wydarzenia jedynie do użytku prywatnego. Materiały przekazane przez Organizatora Uczestnikom wydarzenia nie mogą być przez nich sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w wydarzeniu.

III. Warunki płatności:
1
. Warunkiem udziału w wydarzeniu, oprócz warunku wskazanego w punkcie II.1 niniejszego regulaminu, jest uregulowanie przez Zamawiającego pełnej płatności za udział w wydarzeniu zgodnie z ceną obowiązującą na stronie internetowej Organizatora w dniu zamówienia usługi, w wysokości 100% wartości brutto zamówienia.
2. Cena za uczestnictwo w wydarzeniu obejmuje: udział w wydarzeniu zgodnie z programem, serwis kawowy w trakcie przerw, gorący lunch, przygotowane przez eksperta Organizatora materiały i narzędzia merytoryczne, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania Uczestnikom w ramach wydarzenia.
3. Podstawą płatności Zamawiającego za udział w wydarzeniu jest wysłane potwierdzenie przez Organizatora otrzymania zgłoszenia. Na żądanie Zamawiającego zawarte w formularzu zgłoszeniowym, Organizator może wystawić fakturę Pro forma Zamawiającemu.
4. Płatność za udział w wydarzeniu i świadczone usługi przez Organizatora, może być dokonana w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na wskazany rachunek Organizatora lub w formie gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Organizatora.
5. W przypadku przelewu bankowego, Zamawiający powinien dokonać płatności na następujący rachunek Organizatora – firmy Business Drive: mBank 90 1140 2004 0000 3802 7595 7143, nie później niż 3 dni od daty potwierdzenia Organizatora, o którym mowa w punkcie II.3 niniejszego regulaminu.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w ostatnim dniu wydarzenia i zostanie dostarczona Zamawiającemu do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
7. Nieuregulowanie płatności nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

IV. Sytuacje szczególne:
1
. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji, jeżeli odpłatność za wydarzenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora w terminie wskazanym w punkcie III.5.
2. Zwrot wpłaconych pieniędzy za udział w wydarzeniu nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi w niniejszym regulaminie uczestnictwa.
3. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Uczestnik nie może uczestniczyć w wydarzeniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego wydarzenia lub wziąć udział w innym wydarzeniu w tej samej cenie (lub za dopłatą do ceny nowego wydarzenia) po uzgodnieniu z Organizatorem.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość interwencji polegającej na wyproszeniu Uczestnika z wydarzenia, w którym Uczestnik bierze udział, w sytuacji powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Uczestnika, a w szczególności jeśli: Uczestnik używa wobec prowadzącego lub innych Uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, pozostaje pod wpływem alkoholu lub/i narkotyków, zakłóca przebieg wydarzenia i wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia. W takim przypadku Uczestnik nie otrzymuje od Organizatora zwrotu pieniędzy z tytułu udziału w wydarzeniu.
5. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora polegających w szczególności na: chorobie lub losowym wypadku osoby, która miała prowadzić wydarzenie; rezygnacji osoby prowadzącej wydarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, inną równie kompetentną osobą; wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się wydarzenie (pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W przypadku zdarzeń określonych w niniejszym punkcie regulaminu, Uczestnicy, którzy dokonali wpłaty za udział w wydarzeniu, mają możliwość wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego wydarzenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenie realizowane przez Organizatora lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
6. Zwrot należności, o których mowa w punkcie IV.5 nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie wpłaconych środków.
7. Uczestnik ma prawo złożyć pisemną rezygnację z udziału w wydarzeniu w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres wydarzenia@businessdrive.pl. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu na 8 lub więcej dni przed planowanym terminem wydarzenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje zwrot wcześniej dokonanej płatności w całości.
8. W przypadku złożenia rezygnacji na mniej niż 8 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, z zastrzeżeniem punktu IV.9 niniejszego rozdziału, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami w wysokości 40% ceny wydarzenia.
9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu na mniej niż 2 dni przed planowanym wydarzeniem, a także w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego, jak również braku obecności Uczestnika podczas wydarzenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę. Wpłacone wcześniej kwoty przez Zamawiającego nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
10. W przypadku braku możliwości udziału w wydarzeniu Uczestnika zgłoszonego przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w wydarzeniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego, o czym Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

V. Standard postępowania reklamacyjnego:
1
. W przypadku, gdy Uczestnik uzna, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu jej wykonania, ma on prawo do złożenia reklamacji.
2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub elektronicznej na adres reklamacja@businessdrive.pl, w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi – realizacji wydarzenia lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
3. Dla czytelności sytuacji reklamacyjnej i szybkości jej rozpatrzenia przez Organizatora, reklamacja powinna zawierać następujące elementy: imię i nazwisko Uczestnika, dane wydarzenia, którego dotyczy umowa oraz szczegółowy opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.
4. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Uczestnika lub/i Zamawiającego zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną reklamację.
5. W przypadku, gdy Uczestnik nie zgadza się ze sposobem rozwiązania sytuacji reklamacyjnej przysługuje mu prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

VI. Postanowienia końcowe:
1
. Ogólne warunki świadczenia usług – organizacji wydarzeń przez firmę Business Drive obowiązują od dnia 1 stycznia 2016.
2. Niniejszy Regulamin zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu Business Drive stanowi integralną część zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
4. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych w wykonaniem umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu jest właściwy rzeczowo sąd zgodny z siedzibą Organizatora – firmy Business Drive.

 

Regulamin zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu Business Drive dla konsumentów:

I.Definicje:
1. W niniejszym regulaminie występują pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

  • Organizatorem jest firma Business Drive z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 65, NIP: 575-172-36-70, Regon: 240617068.
  • Zamawiającym udział w wydarzeniu jest konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego uczestniczący osobiście w wydarzeniu.
  • Wydarzenie – przygotowany i organizowany przez Business Drive produkt szkoleniowy, którego aktualna oferta zamieszczona jest na stronie www.businessdrive.pl

II. Warunki uczestnictwa w wydarzeniu:
1.
Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza zgłoszenia mieszczącego się na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.businessdrive.pl najpóźniej na 21 dni przed dniem rozpoczęciem wydarzenia. Wysłanie formularza oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją wydarzenia.
2. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału w wydarzeniu po upływie terminu wskazanego w punkcie II.1 pod warunkiem przesłania organizatorowi na piśmie oświadczenia zawierającego wyraźne żądanie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wskazanego w pkt. IV.1 regulaminu oraz uzyskania akceptacji Organizatora. Akceptację Organizatora można uzyskać drogą korespondencji elektronicznej.
3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego niniejszych ogólnych warunków uczestnictwa w wydarzeniu oraz z zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, przy czym konieczne jest potwierdzenie przez Organizatora otrzymania zgłoszenia oraz dokonanie zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Organizatora za wydarzenie w ustalonym terminie.
4. O przyjęciu Zamawiającego na listę uczestników wydarzenia decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy Zamawiającemu przyjęcia jego zgłoszenia i chęci uczestnictwa w wydarzeniu w danym terminie, jeżeli lista uczestników wydarzenia będzie już zamknięta, o czym Organizator poinformuje Zamawiającego drogą korespondencji elektronicznej.
6. Zamawiający uczestniczący w wydarzeniu organizowanym przez Business Drive oświadcza, że nie będzie tego wydarzenia nagrywał, reprodukował, utrwalał bądź rozpowszechniał w jakiejkolwiek Wszystkie materiały oraz narzędzia przekazane Zamawiającemu podczas wydarzenia stanowią własność intelektualną jego twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom wydarzenia jedynie do użytku prywatnego. Materiały przekazane przez Organizatora uczestnikom wydarzenia nie mogą być przez nich sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w wydarzeniu.

III. Płatności:
1. Warunkiem udziału w wydarzeniu, oprócz warunku wskazanego w punkcie II.1 niniejszego regulaminu, jest uregulowanie przez Zamawiającego pełnej płatności za udział w wydarzeniu zgodnie z ceną obowiązującą na stronie internetowej Organizatora w dniu zamówienia usługi, w wysokości 100% wartości brutto zamówienia.
2. Cena za uczestnictwo w wydarzeniu obejmuje: udział w wydarzeniu zgodnie z programem, serwis kawowy w trakcie przerw, gorący lunch, przygotowane przez eksperta Organizatora materiały i narzędzia merytoryczne, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w wydarzeniu. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania Zamawiającym w ramach wydarzenia.
3. Podstawą płatności Zamawiającego za udział w wydarzeniu jest wysłane potwierdzenie przez Organizatora otrzymania zgłoszenia. Na żądanie Zamawiającego zawarte w formularzu zgłoszeniowym, Organizator może wystawić fakturę Pro forma Zamawiającemu.
4. Płatność za udział w wydarzeniu i świadczone usługi przez Organizatora, może być dokonana w formie przelewu z konta bankowego Zamawiającego na wskazany rachunek Organizatora lub w formie gotówkowej bezpośrednio w siedzibie Organizatora.
5. W przypadku przelewu bankowego, Zamawiający powinien dokonać płatności na następujący rachunek Organizatora – firmy Business Drive: mBank 90 1140 2004 0000 3802 7595 7143, nie później niż 3 dni od daty potwierdzenia Organizatora, o którym mowa w punkcie II.3 niniejszego regulaminu.
6. Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora w ostatnim dniu wydarzenia i zostanie dostarczona Zamawiającemu do 7 dni od daty zakończenia wydarzenia.
7. Nieuregulowanie płatności nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w wydarzeniu.

IV. Prawo odstąpienia od umowy:
1.
Zamawiający może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny,          w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, tj. wysłania formularza, o którym mowa w punkcie II.1., a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w Załączniku numer 1 do regulaminu.
2. Jeżeli zamawiający wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania, o którym mowa w punkcie II.2., ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
3. Business Drive informuje Konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.

V. Sytuacje szczególne:
1. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w sytuacji, jeżeli odpłatność zawydarzenie nie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Organizatora w terminie wskazanym w punkcie III.5.
2. Zwrot wpłaconych pieniędzy za udział w wydarzeniu nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi w niniejszym regulaminie uczestnictwa.
3. Jeżeli po zawarciu umowy i dokonaniu zapłaty okaże się, że Zamawiający nie może uczestniczyć w wydarzeniu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie takiego samego wydarzenia lub wziąć udział w innym wydarzeniu w tej samej cenie (lub za dopłatą do ceny nowego wydarzenia) po uzgodnieniu z Organizatorem.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość interwencji polegającej na wyproszeniu Zamawiającego z wydarzenia, w którym bierze udział, w sytuacji powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania Zamawiającego, a w szczególności jeśli: Zamawiający używa wobec prowadzącego lub innych uczestników wydarzenia słów powszechnie uznanych za obraźliwe, pozostaje pod wpływem alkoholu lub/i narkotyków, zakłóca przebieg wydarzenia i wystąpień prowadzącego lub innych osób wypowiadających się podczas wydarzenia. W takim przypadku Zamawiający nie otrzymuje od Organizatora zwrotu pieniędzy z tytułu udziału w wydarzeniu.
5. W wyjątkowych sytuacjach, Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia, z przyczyn niezależnych od Organizatora polegających w szczególności na: chorobie lub losowym wypadku osoby, która miała prowadzić wydarzenie; rezygnacji osoby prowadzącej wydarzenie w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, inną równie kompetentną osobą; wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się wydarzenie (pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.). W przypadku zdarzeń określonych w niniejszym punkcie regulaminu, Zamawiający, którzy dokonali wpłaty za udział w wydarzeniu, mają możliwość wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego wydarzenia w innym terminie, wykorzystania pieniędzy na inne wydarzenie realizowane przez Organizatora lub uzyskania zwrotu wpłaconych środków.
6. Zwrot należności, o których mowa w punkcie V.5 nastąpi w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia oświadczenia o zwrocie wpłaconych środków.
7. Zamawiający po upływie terminu do odstąpienia od umowy wskazanym w pkt, IV. 1 regulaminu ma prawo złożyć pisemną rezygnację z udziału w wydarzeniu w formie pisemnej na adres Organizatora lub drogą elektroniczną na adres wydarzenia@businessdrive.pl. Złożenie rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu na 7 lub więcej dni przed planowanym terminem wydarzenia nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiającemu przysługuje zwrot wcześniej dokonanej płatności w całości.
8. W przypadku złożenia rezygnacji po upływie terminu do odstąpienia od umowy wskazanym w pkt, IV. 1 regulaminu, na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia wydarzenia, z zastrzeżeniem punktu V.9 niniejszego rozdziału, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego kosztami w wysokości 40% ceny wydarzenia.
9. W przypadku zgłoszenia rezygnacji z udziału w wydarzeniu po upływie terminu do odstąpienia od umowy wskazanym w pkt, IV. 1 regulaminu, na mniej niż 2 dni przed planowanym wydarzeniem, a także w przypadku niezłożenia rezygnacji przez Zamawiającego, jak również braku obecności Zamawiającego podczas wydarzenia, Organizator zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia, tak jak za należycie wykonaną usługę. Wpłacone wcześniej kwoty przez Zamawiającego nie podlegają w tej sytuacji zwrotowi.
10. W przypadku braku możliwości udziału w wydarzeniu Zamawiającego zgłoszonego przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych, Organizator dopuszcza możliwość udziału w wydarzeniu innego uczestnika wskazanego przez Zamawiającego, o czym Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Organizatora przed rozpoczęciem wydarzenia.

VI. Standard postępowania reklamacyjnego:
1
. W przypadku, gdy Zamawiający uzna, że sposób realizacji usługi nie jest zgodny z umową lub też ma inne zastrzeżenia dotyczące sposobu jej wykonania, ma on prawo do złożenia reklamacji.
2. Ewentualne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Organizatora lub elektronicznej na adres reklamacja@businessdrive.pl, w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi – realizacji wydarzenia lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
3. Dla czytelności sytuacji reklamacyjnej i szybkości jej rozpatrzenia przez Organizatora, reklamacja powinna zawierać następujące elementy: imię i nazwisko Zamawiającego, dane wydarzenia, którego dotyczy umowa oraz szczegółowy opis zastrzeżeń, co do sposobu wykonania usługi.
4. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W tym terminie do Zamawiającego zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną reklamację.
5. W przypadku, gdy Zamawiający nie zgadza się ze sposobem rozwiązania sytuacji reklamacyjnej przysługuje mu prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

VII. Postanowienia końcowe:
1
. Ogólne warunki świadczenia usług – organizacji wydarzeń przez firmę Business Drive obowiązują od dnia 1 stycznia 2016.
2. Niniejszy Regulamin zgłoszenia i uczestnictwa w wydarzeniu Business Drive stanowi integralną część zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowania mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.